De Stichting HORNBACHhelpt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het handelen van de vrijwilliger indien deze handelt conform titel 3 artikel 6 : 162 van het BW (onrechtmatige daad), alsmede dat de vrijwilliger niet zorgvuldig gehandeld heeft. Voorts dient de vrijwilliger alle (veiligheids-)maatregelen en richtlijnen te volgen voorzover deze strekken tot het voorkomen van letsel en/of (vervolg )schade.

HORNBACHhelpt zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de aanstelling, begeleiding en instrueren van de vrijwilliger. Indien er speciale vaardigheden vereist zijn om de werkzaamheden uit te voeren en het is bekend dat de vrijwilliger hierover niet beschikt, zal deze niet ingezet worden.

Indien er sprake is van een functioneel ondergeschikte vrijwilliger, zal de betreffende werkgever op basis van titel 3 artikel 6 : 170 BW aansprakelijk zijn. Dit zal mede afhangen in de mate van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en vrijwilliger.

Aansprakelijkheid zal niet geaccepteerd worden indien dit niet terug te voeren is op een fout van de stichting of een persoon voor wie de stichting verantwoordelijk is.