Bestuur

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het bijhouden van alle financiële overzichten en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het vermogen van de stichting alsmede de besteding hiervan.

Fondsenwerving

HORNBACHhelpt kent de volgende vormen:

- Jaarlijkse donatie van HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V.
- Giften, donaties en legaatstellingen van derden.

Bovenstaande baten vormen de basis voor het vermogen waaruit de uitvoering van goedgekeurde projecten gefinancierd zal worden. Door middel van een begroting voor het nieuwe jaar zal dit inzichtelijk gemaakt worden.

Kosten

Beloning aan mensen die participeren in het realiseren van de projecten of anderszins zal zoveel mogelijk worden beperkt, echter niet uitgesloten. Bij een eventuele beloning zal gekeken worden dat de beloning maximaal marktconform is en niet bovenmatig.

Vermogen

Doelstelling is hierbij dat de stichting niet meer vermogen zal bezitten dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene activiteiten/projecten ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Verantwoording

- Bij een batig saldo aan het einde van het jaar zal dit worden toegevoegd aan het vermogen van HORNBACHhelpt, om dit in het daarop   volgende jaar te besteden aan haar doelstelling.
- Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats onder toezicht van het bestuur op een afzonderlijke rekening van de stichting.
- De stichting streeft ernaar de beheerkosten zoveel mogelijk te beperken en conform ANBI richtlijnen niet meer te laten bedragen dan
    10% van de totale inkomsten.
- Jaarlijks maakt de stichting achteraf een verslag over hoe de verkregen inkomstenconform de doelstellingen werden besteed, en aan
    welke projecten. Dit verslag zal conform de ANBI regeling gepubliceerd worden.
- HORNBACHhelpt is bekend bij de belastingdienst onder RSIN 858384516