Privacyverklaring van Stichting HORNBACHhelpt.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de manier waarop wij als Stichting HORNBACHhelpt (hierna: de Stichting) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting verkrijgt en verwerkt. De Stichting respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
 

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De Stichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website.