Inleiding

HORNBACH is een onafhankelijke, internationale keten van projectbouwmarkten met tuincentra. Het familiebedrijf heeft een historie van ruim 140 jaar en meer dan 17.000 medewerkers. In Nederland bestaat HORNBACH nu twintig jaar en telt het inmiddels zestien vestigingen. HORNBACH won in 2020 voor de vijftiende keer de Beste Winkelketen, en in 2021 voor de vierde keer in Beste Webshop, in de categorie Bouwmarkten. Tevens is HORNBACH bij onafhankelijk onderzoek (waarderingsrapport DIY) van GfK al vier keer op rij uit de bus gekomen als best gewaardeerde bouwmarkt.

Dagelijks krijgt HORNBACH verzoeken tot ondersteuning van goede doelen/maatschappelijkeprojecten. HORNBACH is blij met haar positie in Nederland en neemt elk verzoek serieus, maar het is niet mogelijk op alle terreinen actief te zijn. Om beter te participeren in 2017, is de Stichting HORNBACHhelpt opgericht.

De Stichting HORNBACHhelpt heeft als doel samen te bouwen aan een mooie samenleving. Dit gebeurt door maatschappelijke (niet-commerciële) projecten te ondersteunen met de inzet van mensen, materialen en middelen voor bouw- en tuin gerelateerde oplossingen.slaan. Want zo bouwen we samen aan een mooie samenleving.

Missie en doelstellingen

In Nederland wonen wij in een prachtig land, maar ook daar is nog van alles te doen. Zo krijgt HORNBACH Nederland verzoeken van sportverenigingen, stichtingen, verzorgingshuizen, scholenen particulieren. Soms gaat het om kleine projecten, zoals het verzoek om zandbakken te plaatsen bij een kinderopvang, een andere keer om grotere projecten, zoals goederen leveren voor het aanzien van een zorginstelling of het bouwen van boomhutten voor Villa Pardoes. De Stichting HORNBACHhelpt wil helpen bij het realiseren van nationale en regionale projecten om, samen met haar partners, te bouwen aan een mooie maatschappij.

Projecten

Bij HORNBACHhelpt kunnen alle projecten via de website worden aangemeld. Elk project dient minimaal aan de vereiste doelstelling van de stichting te voldoen; bijdragen aan een mooie samenleving die bouw en/of tuin gerelateerd is.

Hiernaast vindt beoordeling plaats op:

 • Elk project moet primair bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.
 • Bouw en/of tuin gerelateerd
 • Haalbaarheid (o.a. benodigde kennis en capaciteit)
 • Samenwerkingsmogelijkheden met gespecialiseerde partners
 • Inzetbaarheid van vrijwilligers
 • Sociaal maatschappelijk belang 

Om de grote hoeveelheid aanmeldingen op een betere manier te kunnen afhandelen, zullen alle binnengekomen verzoeken periodiek worden beoordeeld door de stuurgroep. Hun bevindingen zullen per kwartaal besproken worden in een bestuursvergadering, waarna besloten zal worden welke projecten uitgevoerd zullen worden.

Uitgangspunt is om jaarlijks minimaal één nationaal project te doen en hiernaast meerdere oplossingen voor projecten te realiseren in de regio’s waar HORNBACH gevestigd is.

Verder uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met vrijwilligers, zodat zoveel mogelijk projecten verzoeken positief gehonoreerd kunnen worden. Per project zal bekeken worden in hoeverre er vrijwilligers gevraagd en ingezet zullen worden.

Tevens zal er bij elk project gekeken worden in hoeverre het mogelijk is om samen met andere (ANBI) organisaties samen te werken, om zo goed mogelijk het doel van HORNBACHhelpt na testreven. 

Financieel

Bestuur

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het bijhouden van alle financiële overzichten en het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het vermogen van de stichting alsmede de besteding hiervan.

Fondsenwerving

HORNBACHhelpt kent de volgende vormen:

 • Jaarlijkse donatie van HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V.
 • Giften, donaties en legaatstellingen van derden.

Bovenstaande baten vormen de basis voor het vermogen waaruit de uitvoering van goedgekeurde projecten gefinancierd zal worden. Door middel van een begroting voor het nieuwe jaar zal dit inzichtelijk gemaakt worden.

Kosten

Beloning aan mensen die participeren in het realiseren van de projecten of anderszins zal zoveel mogelijk worden beperkt, echter niet uitgesloten. Bij een eventuele beloning zal gekeken worden dat de beloning maximaal marktconform is en niet bovenmatig.

Vermogen

Doelstelling is hierbij dat de stichting niet meer vermogen zal bezitten dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene activiteiten/projecten ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Verantwoording

 • Bij een batig saldo aan het einde van het jaar zal dit worden toegevoegd aan het vermogen van HORNBACHhelpt, om dit in het daarop   volgende jaar te besteden aan haar doelstelling.
 • Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats onder toezicht van het bestuur op een afzonderlijke rekening van de stichting.
 • De stichting streeft ernaar de beheerkosten zoveel mogelijk te beperken en conform ANBI richtlijnen niet meer te laten bedragen dan 10% van de totale inkomsten.
 • Jaarlijks maakt de stichting achteraf een verslag over hoe de verkregen inkomstenconform de doelstellingen werden besteed, en aan welke projecten. Dit verslag zal conform de ANBI regeling gepubliceerd worden.
 • HORNBACHhelpt is bekend bij de belastingdienst onder RSIN 858384516

Aansprakelijkheid

De Stichting HORNBACHhelpt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het handelen van de vrijwilliger indien deze handelt conform titel 3 artikel 6 : 162 van het BW (onrechtmatige daad), alsmede dat de vrijwilliger niet zorgvuldig gehandeld heeft. Voorts dient de vrijwilliger alle (veiligheids-)maatregelen en richtlijnen te volgen voorzover deze strekken tot het voorkomen van letsel en/of (vervolg )schade.

HORNBACHhelpt zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de aanstelling, begeleiding en instrueren van de vrijwilliger. Indien er speciale vaardigheden vereist zijn om de werkzaamheden uit te voeren en het is bekend dat de vrijwilliger hierover niet beschikt, zal deze niet ingezet worden.

Indien er sprake is van een functioneel ondergeschikte vrijwilliger, zal de betreffende werkgever op basis van titel 3 artikel 6 : 170 BW aansprakelijk zijn. Dit zal mede afhangen in de mate van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en vrijwilliger.

Aansprakelijkheid zal niet geaccepteerd worden indien dit niet terug te voeren is op een fout van de stichting of een persoon voor wie de stichting verantwoordelijk is.